ระบบกำกับแผนงานโครงการ

ปีงบประมาณ 2566

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

สามารถบันทึกข้อมูลของปีงบฯ 2566 โดยคลิกที่ PROJECT

About us

แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

วิสัยทัศน์(VISION)

“ เป็นองค์กรต้นแบบด้านสุขภาพ เพื่อประชาชนมีสุขภาพดี โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ภายในปี 2566 ”

พันธกิจ(MISSION)

 1. จัดบริการและอภิบาลระบบสุขภาพแบบองค์รวม
 2. พัฒนาระบบสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
 3. พัฒนาองค์กรทุกระดับให้เป็นต้นแบบด้านสุขภาพ

ค่านิยมร่วม (Core Value)

  "เป็นนายตนเอง เร่งสร้างสิ่งใหม่ ใส่ใจประชาชน ถ่อมตนอ่อนน้อม"
 • L : Leadership & Mastery
 • P : People centered approach
 • H : Humility
 • O : Originality

ยุทธศาสตร์

 1. PP&P Excellence
 2. Service Eecellence
 3. People Eecellence
 4. Governance Eecellence

สสจ.คุณธรรม

ซื่อสัตย์

1

สามัคคี

2

รับผิดชอบ

3

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร สสจ.ลำปาง

นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

นพ.วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ

นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

สมพร กิจสุวรรณรัตน์

รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

นงคราญ คชรักษา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

สุทัน ทาวงศ์มา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

จันทนา ลี้สวัสดิ์

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

อุไร พงษ์นิกร

นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

อรนุช ดวงเบี้ย

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

ชุมพล กาไวย์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

ประยุทธ ศรีกระจ่าง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานจิตอาสา

กรกช วิจิตรจรัสแสง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

วรรณา ดำเนินสวัสดิ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทย

รุจิรา ธรรมใจกูล

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติอต่อ

วรวีร์ ปวงคำ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลลนา ถาคำฟู

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม

เสริม บัวทอง

นิติกรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ

จันทร์ชนก กิตติจันทโรภาส

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค

ธนียา เหลี่ยมพงศาพุทธิ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ

ศรัญญา อินต๊ะเชื้อ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล


Project

แผนงาน/โครงการ 2566

Login ดูรายงาน-บันทึกโครงการปีงบฯ '66

คู่มือการบันทึก

แผนยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์
 1. PP&P Excellence
 2. Service Eecellence
 3. People Eecellence
 4. Governance Eecellence
แผนแก้ไขปัญหา
แผนแก้ไขปัญหา

ประกอบด้วยแผนแก้ไขปัญหาสาธารณสุขระดับพื้นที่ ซึ่งไม่ปรากฎในแผนยุทธศาสตร๋

แผนงานบริการ/ปกติ
แผนงานบริการ/ปกติ

ประกอบด้วยแผนงานการให้บริการ หรือแผนงานที่ทำปกติเป็นประจำ

contact

COME IN TOUCH

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
3 ถนนป่าขาม 1 ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
0 5422 7526-9